Administracja danymi (RODO)

Administratorem Twoich danych jest SALON FRYZJERSKI LABOLATORIO Agnieszka Sosnowska-Czerwik z siedzibą w 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 19, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 9490710072, REGON: 243123740. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: salon@labolatorio.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 19.

    Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonania umowy sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy zastrzeżeniu, iż są one konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych uniemożliwi nam wywiązanie się z zawieranych z Tobą umów.

W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: salon@labolatorio.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez SALON FRYZJERSKI LABOLATORIO Agnieszka Sosnowska-Czerwik w ramach zawieranych z Tobą umów.

Copyright © 2012: labolatorio.pl
Projekt i wykonanie: Leszek Wiewióra